นายวีระชัยได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลดีเด่น

นายวีระชัย ช้างสาร เครือข่ายสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน จังหวัดระยอง ได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลดีเด่นที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2557

Post Author: admin