บุคคลในเครือข่ายสมาคมฯ

นายภราดร ชนะสุนทร..
ประธาน ทสม.อำเภอบ้านค่ายและรองประธานกรรมการ
ทสม.จังหวัดระยองเข้ารับการ
อบรมเพิ่มความรู้เพิ่มศักยภาพอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. ณ.กรมส่งเสริมศักยภาพทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

 

 

 

Post Author: pongkong