บุคคลในเครือข่ายฯเข้าร่วมประชุม

วันที่ 3 เมษายน 2560 นายภาราดร ชนะสุนทร ตำแหน่ง รองประธาน อาสาสมัครพิทักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เป็นตัวแทน จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุม การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน และรับฟังความคิดเห็นต่อการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ตามแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558 – 2559 (ภาคตะวันออก) ณ โรงแรมเคพี แกรนด์ จันทบุรี

 

 

 

 

 

 

 

Post Author: pongkong