เครือข่ายฯเข้าร่วมรับฟังประชาพิจารณ์

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560

นายวีระชัย  ช้างสาร เครือข่ายสมาคมฯ ได้ร่วมเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการำาหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม “โครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก”

Post Author: pongkong