การประชุมฯและข้อเสนอเพื่อปฏิรูปการจัดการสิ่งแวดล้อมสู่ประชาธิปไตย

การประชุมฯและข้อเสนอเพื่อปฏิรูปการจัดการสิ่งแวดล้อมสู่ประชาธิปไตยและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ต่อ ดร.วิจารย์ สิมาฉายา
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สมัชชาองค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมฯ,องค์กรสมาชิกและองค์กรภาคีความร่วมมือ
การประชุมสมัชชาสามัญประจำปี 2560
สมัชชาองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมฯ “ปฏิรูปการจัดการสิ่งแวดล้อม
สู่ประชาธิปไตยและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ”

วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2561
โรงแรมอะเดรียติค พาเลซ

 

Post Author: pongkong