ยื่นเรื่องกนอ.

 

 

 

 

 

นายวีระชัย  ช้างสาร เข้ายื่นเรื่องที่กนอ…สำเนาเรียน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม..ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม..อธิบดีกรมโรงงาน..ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง..ผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย…ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมมลพิษระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ( EEC )

Post Author: pongkong